නම
ඔබේ අදහස


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 -1

-

-

-

samantha -හමුදාව, පොලීසිය සහ හමුදා බුද්ධි අංශ නීති විරෝධී ලෙස, යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයට ඇතුළුවීම තහනම් කල යුතුයි. එසේ කලාම එකේ වාසිය යන්නේ මේ රටේ අයෙත් යුද්ධයකට අර අදින්න වෙර දරන අසමජ්ජජ්තියන්ටම නොවේද